Η Πλαίσιο Computers κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων κατά 6,98% (412 εκ. ευρώ έναντι 385 την προηγούμενη χρήση) το 2008.

Ωστόσο, η κερδοφορία εμφανίζεται μειωμένη κατά 56,8%. Οι λόγοι της εν λόγω μείωσης αποδίδονται τόσο στις ενδογενείς όσο και στις εξωγενείς δυσμενείς επιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδογενείς παράγοντες αφορούν την αύξηση του προσωπικού και ειδικότερα για την παράλληλη λειτουργία του κέντρου διανομής με το νέο αυτόματο και τον παλιό τρόπο, καθώς και στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω αυξημένου δανεισμού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Ο Όμιλος στη διάρκεια του 2008, προέβη σε σειρά επενδύσεων τόσο για την αναμόρφωση και τη δημιουργία νέων καταστημάτων, όσο και για το νέο κέντρο διανομής στη Μαγούλα. Οι εξωγενείς παράγοντες που αναφέρθηκαν ήταν το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και οι κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες στα αστικά κέντρα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 με αποκορύφωμα τον εμπρησμό του μεγαλύτερου και ιστορικότερου καταστήματος της εταιρείας στη Στουρνάρη.