Ο Ομιλος Πλαίσιο κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων κατά 7%, ήτοι 412 εκ. ευρώ, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς του κάτι που του επέτρεψε να παραμείνει σε κερδοφορία (4,3 εκ. ευρώ).

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των πωλήσεων και με την επιθετική τιμολογιακή πολιτική επένδυσε ένα μέρος της κερδοφορίας του για την απρόσκοπτη μελλοντική του ανάπτυξη. Το μέρισμα που θα προταθεί για διανομή στους μετόχους ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή που αντιπροσωπεύει το 63% των κερδών της εταιρείας το 2008 (από το οποίο θα παρακρατηθεί φόρος 10%).