Πρωταρχικός ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι η αδιάκοπη και αποδοτική λειτουργία όλων των πληροφοριακών συστημάτων. Στην εποχή της κρίσης που διανύουμε, η Πληροφορική πρέπει να είναι ένα από τα τμήματα μιας επιχείρησης το οποίο θα συμβάλει στη μείωση του κόστους -όχι μόνο της ίδιας της Πληροφορικής, αλλά και όλης της επιχείρησης όπου είναι δυνατόν. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός.

Η γενικότερη λειτουργία της Πληροφορικής πρέπει να είναι μία χρυσή τομή ανάμεσα στην καινοτομία και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, έτσι ώστε να συμβάλει τα μέγιστα στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής. Οι καινοτομίες που πρέπει να εισάγει η Πληροφορική στην επιχείρηση, κοιτάζοντας πάντα την σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας, είναι :
– εργαλεία που βοηθούν την επιχείρηση να πάρει αποφάσεις (π.χ. business objects)
– νέες τεχνολογίες οι οποίες θα βελτιώσουν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της επιχείρησης και θα συντελέσουν στη μείωση του κόστους.

Η Πληροφορική μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους με κάποιους από τους παρακάτω τρόπους:
– συγκέντρωση πληροφορίας σε λιγότερες εφαρμογές (αυτό συμβάλει στη μείωση του κόστους συντήρησης και στον καλύτερο έλεγχο των εφαρμογών
– υιοθέτηση τεχνολογιών όπως virtualization και cloud computing (όπου αυτό είναι εφικτό).

Τομείς επενδύσεων
Η επιχείρηση θα πρέπει να επενδύσει σε τομείς της Πληροφορικής όπως :
– Virtualization και cloud computing
– Software λήψης αποφάσεων
– Unified communications
– Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων
– Alerting and logging software
– Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού Πληροφορικής
– Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
– Managed Printing services
– Mobile computing.

Ισορροπίες και προτεραιότητες
Ο Διευθυντής της Πληροφορικής πρέπει να βρει την χρυσή τομή μεταξύ Business και IT. Οι προβληματισμοί και ανησυχίες του τμήματος Πληροφορικής έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Μερικοί από αυτούς καθώς και ιδιαιτερότητες και προκλήσεις για την Πληροφορική είναι:
– Η μείωση του κόστους και, ίσως, το outsourcing του ΙΤ. Δεν πρέπει όμως η προσπάθεια μείωσης του κόστους να μη δημιουργήσει προβλήματα στη βιωσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων.
– Η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.
– Η συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων.
– Η εταιρεία μας στα έχει καλύψει αρκετούς από τους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω, εκτός από αυτόν του cloud computing και των unified communications. Aυτός ο τομέας βρίσκεται στα επόμενα σχέδια μας.