Και στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι διαθέτουν τόσο οικολογική συνείδηση όσο και πρόθεση να επενδύσουν στις Πράσινες Τεχνολογίες.

Έρευνα της ΚτΠ, Επιμέλεια: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη / [email protected] 

Βασικό κίνητρο αποτελεί σαφώς η μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας ενώ το δυσμενές οικονομικό κλίμα παίζει διπλό ρόλο: αφενός επιτάσσει την εξοικονόμηση κόστους, αφετέρου τροχοπεδεί τις επενδύσεις.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πιο πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, σχετικά με τις Πράσινες ΤΠΕ στην Ελλάδα και παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Διευθυντή του Παρατηρητηρίου, Δημήτρη Γιάντση, στο πλαίσιο της ημερίδας Green ICT του eTEE και του ΕΜηΠΕΕ.

Οι απόψεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα συμπορεύονται με αυτές των επιχειρήσεων διεθνώς (βάσει στοιχείων σχετικής έρευνας της Forrester) και είναι διάχυτη η επιθυμία για την υιοθέτηση πράσινων ΤΠΕ, εφόσον:
• Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια για την προμήθεια προϊόντων / υπηρεσιών ΤΠΕ.
• Οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν πλάνο για την υιοθέτηση Πράσινων ΤΠΕ, ενώ αρκετές έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν τα πλάνα αυτά -ειδικά στο εξωτερικό.
• Η μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί πολύ σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση πράσινων ΤΠΕ.
• Το βασικότερο εμπόδιο υιοθέτησης πράσινων ΤΠΕ είναι ότι ακόμα δεν αποτελούν βασική προτεραιότητα της επιχείρησης. Διεθνώς υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και πολιτικές, ενώ στην Ελλάδα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έλλειψη κεφαλαίων αποτελεί τροχοπέδη στις επενδύσεις για πράσινες ΤΠΕ.

Οικονομία στο κόκκινο
Στην ερώτηση εάν η σημερινή δυσμενής οικονομική συγκυρία επηρεάζει τις ενέργειες των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση πράσινων ΤΠΕ, παρατηρείται μια συγκρατημένη αισιοδοξία εφόσον σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν θα αλλάξει τα σχέδιά της. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ακόμα είναι νωρίς για να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο ή ότι θα μειώσουν τις σχετικές ενέργειές τους.

Στην Ελλάδα, δύο στις πέντε επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η μείωση των εκπομπών CO2 στις ΤΠΕ αποτελεί θέμα στρατηγικής σημασίας και αντιμετωπίζεται μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Ετσι, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να είναι ευαισθητοποιημένες και να φροντίζουν το περιβάλλον, προσπαθώντας να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και να ανακυκλώνουν υλικό και συσκευές, ενώ δεν αποκλείουν μελλοντικά τη δυνατότητα τηλεργασίας για τον περιορισμό μετακινήσεων (βλέπε γράφημα).

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι, παρότι έχουν ξεκινήσει να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες με πράσινα χαρακτηριστικά, η ζήτηση είναι μειωμένη.