Αυξάνοντας το επιχειρησιακό κέρδος μέσω της ελαχιστοποίησης του ενεργειακού αποτυπώματος.

Οι όροι απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος έχουν γίνει πλέον συνείδηση των περισσότερων ΙΤ managers. Αποτελούν, όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για την πλειονότητα των  επιχειρηματιών, όρους ταυτόσημους και καίριους για την υποδομή των computer rooms.

Η κρισιμότητα της ενεργειακά αποδοτικής υποδομής έχει απασχολήσει ακόμα και την Πληροφοριακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του κλάδου τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον οργανισμό EnergyStar, η κατανάλωση ενέργειας των Data Centers έχει διπλασιαστεί από το 2000 έως το 2006 και θα ξαναδιπλασιαστεί τα επόμενα 5 χρόνια. Τα δεδομένα αυτά εγείρουν την άμεση ανάγκη μείωσης των εκλυόμενων ρύπων CO2  και αναπροσαρμογή του ενεργειακού προφίλ των εταιρειών, ειδικά των υποδομών computer room.

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης
Πλέον χρήσιμο εργαλείο στη μέτρηση της κατανάλωσης και βελτίωσης της απόδοσης είναι ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης PUE (Power Usage Effectiveness), που αποτελεί τον λόγο της συνολικής ισχύος του Data Center προς την υπολογιστική ισχύ που καταναλώνουν τα ΙΤ μηχανήματα. Μια αξία ίση με την μονάδα υποδηλώνει 100% απόδοση.

Μεγαλύτερες τιμές δείχνουν χαμηλότερη απόδοση ενώ, σύμφωνα με το Green Grid, ένα μέσο data center έχει περίπου τιμή 3,0 (που σημαίνει ότι για 3Watts που καταναλώνει το data center μόνο 1Watt καταναλώνεται από τα υπολογιστικά μηχανήματα) και μια μέση εφικτή τιμή είναι το 1,6. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ο Αμερικανικός Οργανισμός Περιβαλλοντικής Προστασίας Energy Star ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2010 ότι μπορούν και τα Data Centers να αποκτούν την διάκριση Energy Star.

Ποιοι όμως είναι τελικά οι τρόποι μέσω των οποίων μπορούμε να έχουμε μια υποδομή ή αναβάθμιση του Data Center προσανατολισμένη στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης;

Ενας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιβάρυνσης της κατανάλωσης είναι τα φορτία των συστημάτων προστασίας ισχύος και του κλιματισμού. Ετσι, δίνοντας μεγαλύτερη βάση στην προμήθεια ενός UPS ή 48VDC νέας τεχνολογίας έχουμε πολλαπλά οφέλη.

Η νέα τεχνολογία των συστημάτων αυτών προσφέρουν απόδοση άνω του 95%. Επίσης, η νέα τάση που υιοθετείται σε όλα τα σύγχρονα data centers ακούει στο όνομα modularity. Τα modular UPS προσφέρουν υψηλή απόδοση που συνεπάγεται ενεργειακά οφέλη από τη μειωμένη κατανάλωση και τις μειωμένες θερμικές απώλειες.

Επίσης προσφέρουν διαθεσιμότητα, μεγάλη ισχύ σε μικρό χώρο και ευέλικτη επέκταση ισχύος. Τα στοιχεία αυτά, όχι μόνο επιφέρουν μείωση του συνολικού ενεργειακού αποτυπώματος, αλλά και μακροπρόθεσμη οικονομική απόδοση. Από έρευνες έχει υπολογιστεί μάλιστα ότι τα περισσότερα υπολογιστικά κέντρα λειτουργούν στο 30 έως 50% των δυνατοτήτων τους. Δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια κοστίζει, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να κάνουν σωστή ενεργειακή διαχείριση των ήδη υπαρχόντων κέντρων και σωστό σχεδιασμό των καινούργιων.

Με την δυνατότητα βηματικής αναβάθμισης ισχύος δεν απαιτείται υπερβολική διαστασιολόγηση των συστημάτων ώστε να προβλεφθούν οι μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες. Η αναβάθμιση ισχύος καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις του Data Center γίνεται εύκολα και χωρίς απαίτηση αύξησης του χώρου (έως 340kW/m2). Ειδικά με τις απαιτήσεις σχεδιασμού σύμφωνα με το Tier IV που ζητά υψηλή εφεδρεία και διαθεσιμότητα, η χρησιμότητα αλλά και το total cost of ownership των modular ups γίνεται ακόμα πιο αισθητό.

Περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη
Στην περίπτωση που το Data Center χρησιμοποιεί ανορθωτικό DC, γίνεται επιτακτική η ανάγκη εγκατάστασης της νέας γενιάς ανορθωτικών συστημάτων με απόδοση που φτάνει το 96,5% σε όλο το εύρος λειτουργίας τους και απώλειες κατά 50% μειωμένες από τα παλαιότερης τεχνολογίας ανορθωτικά. Τα περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά, οφέλη που δίνει η τεχνολογία αυτή είναι πολλαπλά καθώς μειώνονται κατακόρυφα οι εκλυόμενοι ρύποι CO2, οι απαιτήσεις κλιματισμού και τα τιμολόγια ενέργειας σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Συγκεκριμένα, κέρδος 4% στην απόδοση της παγκόσμιας εγκατεστημένης βάσης DC ανορθωτικών συστημάτων θα είχε σαν αποτέλεσμα μειωμένη ετήσια κατανάλωση κατά  4,8 δισεκατομμύρια kWh και μειωμένες ετήσιες εκπομπές ρύπων CO2  κατά 3,5 εκατομμύρια τόνους.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στους συσσωρευτές καθώς, ενώ είναι η καρδιά του συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας και προστασίας του Data Center, αποτελούν και αναλώσιμο στοιχείο. Η επιλογή ενός ποιοτικού συσσωρευτή με μεγάλη διάρκεια ζωής, όχι μόνο διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Data Center ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα downtime, αλλά και μειώνει σημαντικά το χρόνο πολυδάπανης αντικατάστασης του υλικού.

Τέλος πρέπει όμως να αναφέρουμε τη σημασία της σωστής διαχείρισης απόρριψης των συσσωρευτών. Ως γνωστόν, οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές περιέχουν επικίνδυνα για το περιβάλλον απόβλητα και χρήζουν ασφαλούς συλλογής και επεξεργασίας.

Ο Νίκος Γιούργας είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nigico