Επαναπροκηρύχθηκε για τις 4 Αυγούστου του 2011 ο διαγωνισμός που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εργασίες εγκατάστασης κόμβου φιλοξενίας συστημάτων».

Το παρόν έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου με τίτλο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία κόμβου φιλοξενίας συστημάτων (collocation data center facilities) που αφορά στη δημιουργία  και θέση σε πλήρη λειτουργία κόμβου φιλοξενίας συστημάτων πληροφορικής.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα δίκτυα και τη διανομή ισχυρών ρευμάτων και κίνησης των υπό διαμόρφωση χώρων, απαραίτητων για την ομαλή, ασφαλή και πλήρη λειτουργία του κόμβου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 159.898 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.