Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προκήρυξε τη νέα δράση "e-Services" για την ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων με επιχορήγηση 60%.

Η νέα δράση στοχεύει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την πελατειακή τους βάση, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και το Internet.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 60%. Η προθεσμία της υποβολής των προτάσεων λήγει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008.