Προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας το έργο με τίτλο «Επέκταση υποδομών και εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 'Φίλιππος' για την πλήρη εξάπλωση του στα νοσοκομεία».

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας του Δικτύου Υγείας Στρατιωτικών Νοσοκομείων – Φίλιππος, το οποίο έχει παραληφθεί από τον Οκτώβριο του 2010 και βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στα εξής επτά (7) Στρατιωτικά Νοσοκομεία: 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ), Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ), 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ), Αθήνα 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (414 ΣΝΕΝ), Πεντέλη 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ), Αθήνα Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ), Χανιά 492 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (492 ΓΣΝ), Αλεξανδρούπολη.

Το αντικείμενο του Έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πρόσθετων σταθμών εργασίας, εκτυπωτών, bardcode readers και αδειών χρήσης έτοιμου λογισμικού εφαρμογών για τη λειτουργική υποστήριξη του έργου «Δίκτυο Υγείας Στρατιωτικών Νοσοκομείων – Φίλιππος», όπως εντοπίστηκαν κατά τη μελέτη εφαρμογής και επιβεβαιώθηκαν στη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 623.987 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.