Προκηρύχθηκε το έργο των Δακτυλικών Αποτυπωμάτων, προϋπολογισμού 7,4 εκατ. ευρώ από την ΚτΠ ΑΕ για την Ελληνική Αστυνομία.

 Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ), Πανελλαδικής Εμβέλειας, που θα εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου – διαβατηριακού ελέγχου της χώρας, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στις Περιφερειακές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, Διευθύνσεις Αλλοδαπών, και στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις, με στόχο την ταυτοποίηση και επεξεργασία διακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα θα διασυνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πολίτη, “Police On Line”, με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις», καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων, όπως της Interpol, Eurodac, τα Κεντρικά Συστήματα -Βάσεις Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., το Sirene (SIRPIT) και το Europol.