Η Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης αποφάσισε την κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στην Ergosystems. Η κατακύρωση αφορά στην αγορά εξοπλισμού Πληροφορικής (Η/Υ με οθόνη αφής, Tablet, Laptop, server για τις ανάγκες έργου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης».