Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Δ.Α.) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία HIPAC A.E.B.E. την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στα 45.000 ευρώ, ενώ η προσφορά της HIPAC A.E.B.E. στην οποία κατακυρώθηκε το έργο ανέρχεται στα 37.435 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, εκτός από την HIPAC A.EB.E., οι Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε., Κόντης Μ.Ε.Π.Ε. και Ζουμπουλάκης Α.Ε.