Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την εταιρεία Optis για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού» της Πράξης «Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη».

Η προμήθεια περιλαμβάνει σταθμούς εργασίας, φορητούς υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, εξοπλισμό ασύρματου δίκτύου, Firewall Appliance, σύστημα εξυπηρετητών / υποσύστημα δίσκων κεντρικών υποδομών, λογισμικά εξοπλισμού κεντρικών υποδομών, εξυπηρετητές κέντρου δικτύων, δικτυακός εξοπλισμός κέντρου δικτύων, αποθηκευτικό σύστημα κέντρου δικτύων, λογισμικά εξοπλισμού κέντρου δικτύων, VPN Appliance κέντρου δικτύων, Router κεντρικών υποδομών και εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 269.109,25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.