Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υπέγραψε πρόσφτα, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την εταιρεία SAP Ελλάς για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια αδειών χρήσης συστήματος ERP με λογισμικό SAP».

Η προμήθεια αφορά 920 άδειες χρήσης Συστήματος ERP με λογισμικό κατασκευής SAP, με εξάμηνη συντήρηση και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει Application Developer User, Application Professional User, Application Limited Professional και BA&T Business Objects BI Suite (User). Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 1.280.409 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.