Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά από δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών – Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)», ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια εξοπλισμού στην εταιρεία Vector Technologies.

Η προμήθεια αφορά ερευνητικό εξοπλισμό, όπως φορητά πολύμετρα, συστήματα ηχοεντοπισμού για την χαρτογράφηση υδρόβιας βλάστησης, συστήματα υπερταχέων παλμών laser και σταθμούς ηλεκτρονικών μετρήσεων σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 324.990,60 ευρώ.