Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) υπέγραψε σύμβαση με τον ΟΤΕ για την υλοποίηση του «Παραχώρηση του συνόλου των υποδομών και παρεχόμενων ψηφιακών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων — Διόφαντος».

Ο εξοπλισμός ομαδοποιείται σε δύο κατηγορίες που συνιστούν και τα αντίστοιχα ακόλουθα δύο Τμήματα του έργου: Α. Εξοπλισμός ενδυνάμωσης Κύριων Δρομολογητών ΠΣΔ (για την υποστήριξη και ενδυνάμωση, ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού) και Β. Εξοπλισμός Δικτύου Διανομής ΠΣΔ (για τη διασύνδεση των σημείων παρουσίας του ΠΣΔ στα οπτικά ΜΑΝ καθώς και για την εξυπηρέτηση της αυξημένης δικτυακής κίνησης των σχολείων). Η συνολική τελική αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 443.789,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.