Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις.

Αρχικά αποφασίστηκε η ανάκληση της απόφασης της Τακτικής Γ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την επαναφορά του κεφαλαίου στην προτεραία κατάσταση, καθώς λόγω του κακού οικονομικού κλίματος δεν καταβλήθηκε η αύξηση, άρα αυτή δεν υλοποιήθηκε. Παράλληλα αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Οι μοναδικοί μέτοχοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α., είναι δηλαδή βασικοί μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και ασκούν διοίκηση στην εταιρεία, δηλαδή οι Πάρις Κοκορότσικος και Ευστάθιος Ταυρίδης, γνωστοποιώντας τις προθέσεις τους δήλωσαν ότι δεν θα διατηρήσουν αμφότεροι το ποσοστό τους στην εταιρεία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς αμφότεροι εφόσον υπάρχει.