Προσφυγή κατέθεσε η Kestrel IS αναφορικά με το γεγονός ότι απορρίφθηκε η προσφορά της στο στάδιο των δικαιολογητικών στο διαγωνισμό της ΚτΠ ΑΕ για το έργο: «Αναβάθμιση Υποδομών Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ», καθώς υποστηρίζει ότι δεν αιτιολογούνται οι λόγοι απόρριψης της προσφοράς της.