Η ΕΕΤΤ, σε συνέχεια ακρόασης της εταιρείας ΟΤΕ και παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου, αποφάσισε τη λήψη Προσωρινών Μέτρων κατά της εταιρείας ΟΤΕ.

Τα εν λόγω Προσωρινά Μέτρα αφορούν τη μη συμμόρφωσή της ΟΤΕ με την υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο.