Τη λήψη Προσωρινών Μέτρων αποφάσισε πριν από λίγη ώρα η ΕΕΤΤ κατά της Altec Telecoms για τη μη συμμόρφωσή της με την αρχή της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών και τη μη τήρηση της υποχρέωσης διεκπεραίωσης αιτήσεων φορητότητας, με δεδομένο ότι οι χρήστες του δικτύου της εταιρείας αδυνατούν να κάνουν χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Απόφαση Προσωρινών Μέτρων:
1. Η εταιρεία Altec Telecoms καλείται ως Πάροχος – Δότης, να προβεί άμεσα σε αποδοχή, μέσω της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) όλων των αιτήσεων φορητότητας που υποβάλλονται νομίμως και οπωσδήποτε εντός της ιδίας ημέρας υποβολής των σχετικών αιτημάτων φορητότητας.

2. Σε κάθε περίπτωση, εντέλλεται ο διαχειριστής της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποδοχής του συνόλου των αιτήσεων φορητότητας που υποβάλλονται νομίμως, εντός της ίδιας ημέρας υποβολής των σχετικών αιτημάτων.

3. Τα συγκεκριμένα Προσωρινά Μέτρα ισχύουν μέχρι τη λήψη οριστικής Απόφασης της ΕΕΤΤ.

Με την εν λόγω ρύθμιση της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται να δοθεί άμεση λύση και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης “Σύζευξις”, με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες σε 75 φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.

Νωρίτερα σήμερα η Altec Telecoms κατέθεσε αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για κήρυξη πτώχευσης, λόγω επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας κατά άρθρο 3 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, η εταιρεία, όπως υποστηρίζει, σκοπεύει άμεσα, και πάντως εντός της νομίμου προθεσμίας, να υποβάλει στο πτωχευτικό δικαστήριο πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης, με στόχο τη διάσωση, την εξυγίανση και την καλύτερη αξιοποίησή της.

“Η αξία της συμμετοχής της Altec ABEE στην Altec Telecoms ανέρχεται στα 19,6 εκατ. ευρώ, οι απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας από την δεύτερη ανέρχονται στα  28,8 εκατ. ευρώ, οι εγγυήσεις της μητρικής εταιρείας για τη θυγατρική της ανέρχονται στο ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα αναμενόμενα έσοδα της μητρικής εταιρείας από εργασίες σε εξέλιξη στην θυγατρική της ανέρχονται στα περίπου 31 εκατ. ευρώ. Η Διοίκηση θεωρεί πως οι επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης της Altec Telecoms προς τον όμιλο Altec θα είναι σημαντικές, αλλά δεν θα είναι ικανές να δημιουργήσουν πρόβλημα στην συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου”.