Η επιστροφή φόρου στους καταναλωτές που διενεργούν ηλεκτρονικές συναλλαγές θα ενίσχυε περαιτέρω τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, σύμφωνα με τις θέσεις που εξέφρασε ο ΣΕΒ στις επιτροπές συζήτησης του νομοσχεδίου για το πλαστικό χρήμα.

Ο ΣΕΒ θεωρεί, επίσης, ότι γίνονται θετικά, αλλά μη ολοκληρωμένα και αποφασιστικά βήματα, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Για παράδειγμα, απουσιάζει από τη ρύθμιση το σημαντικό μέτρο καθιέρωσης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και με τους προμηθευτές του δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη μεταβίβαση στοιχείων στη ΓΓΠΣ. Η ψήφιση αυτού του μέτρου θα έφερνε, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, όφελος μεγαλύτερο του 1 δισ. ευρώ ετησίως για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ θα συνέβαλε και στην πάταξη της φοροδιαφυγής.