Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ, www.compliance.gr) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας του και την έναρξη των ουσιαστικών δραστηριοτήτων του όπως αυτές καταγράφονται στο καταστατικό του.

Σκοπός του ΣΕΚΑΣΕ είναι να αποτελέσει την επαγγελματική και θεσμική έκφραση των στελεχών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) σε όλους τους κλάδους και οργανισμούς στους οποίους αυτή λειτουργεί (π.χ. χρηματοοικονομικό, ασφαλιστικό, τηλεπικοινωνίας, ενέργειας, κ.λπ.). Ειδικότερα, ο ΣΕΚΑΣΕ παρέχει στα μέλη του συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και προωθεί θέματα των μελών του που σχετίζονται με την ευρύτερη λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Επιδίωξη του ΣΕΚΑΣΕ είναι η σύναψη συνεργασιών με επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η συμμετοχή σε θεσμικές διαδικασίες, όπου η τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών του θα ήταν πολύτιμη.