Η ένωση Newsphone-Noetron-ITMC υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής για το έργο "Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και αξιοποίησης μεταναστευτικών δεδομένων".

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος που θα εξυπηρετεί τη συλλογή, διασταύρωση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξιοποίηση μεταναστευτικών δεδομένων, με στόχο την εξαγωγή αναλυτικών συμπερασμάτων που θα υποστηρίξουν τη χάραξη εμπεριστατωμένης μεταναστευτικής πολιτικής.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 330 χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές για το διαγωνισμό είχαν καταθέσει 7 ακόμα εταιρείες.