Η ένωση Ορίζων – Γαιομετρική – Mindware υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Δήμο Νίκαιας για το έργο “Ολοκληρωμένο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (Γ.Π.Σ.- G.I.S./WEB) Δήμου Νίκαιας”.

Το σύστημα θα αποτελείται από ένα κεντρικό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και το αντίστοιχο περιβάλλον διάθεσης ψηφιακών χαρτών στο διαδίκτυο. Στόχος του έργου είναι η κάλυψη των εσωτερικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Πολεοδομικού Γραφείου, της Διεύθυνσης Καθαριότητας και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου. Μέρος της πληροφορίας που θα διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, θα διαχέεται και θα είναι προσβάσιμη από τους δημότες μέσω διαδικτύου. Τέτοιες πληροφορίες που περιλαμβάνουν χωρική-γεωγραφική διάσταση ενδεικτικά είναι: θεματικοί χάρτες, χρήσεις γης, όροι δόμησης, σημεία ενδιαφέροντος, κοινωφελή ιδρύματα κ.λπ. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 244 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.