Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το έργο που αφορά στο πληροφοριακό σύστημα του μητρώου πολιτών.

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία κεντρικής υποδομής (εξοπλισμός και λογισμικό) στο ΥΠΕΣ και εν τέλει Μητρώου Πολιτών, ώστε να γίνει δυνατή η λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος, όπου:

α) μέσω μίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης, διαπιστευμένοι χρήστες, θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα να καταχωρούν, αναζητούν, τροποποιούν/επεξεργάζονται, παρακολουθούν και εκτυπώνουν οποιοδήποτε είδος ληξιαρχικών και δημοτολογικών γεγονότων Πολιτών, τα οποία δηλώνονται/δημιουργούνται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία όλης της χώρας,
β) Διαπιστευμένοι Φορείς διαλειτουργικότητας θα μπορούν να αντλούν αυτοματοποιημένα από το Μητρώο Πολιτών, ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία δημοτικής κατάστασης Πολιτών,
γ) Η εκπαίδευση και η υποστήριξη (επιτόπια και τηλεφωνική), χρηστών του ΥΠΕΣ και πιλοτικών φορέων Λειτουργίας στα Υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης έχει οριστεί η 1η Αυγούστου 2011. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.035.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.