Η Κοινωνία της Πληροφορίας κήρυξε σε δημόσια διαβούλευση το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΤΗΛ.ΕΔ. Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα υποστηρίξει τη λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π). Βασικό τμήμα του αντικειμένου του έργου είναι η μελέτη των διοικητικών διαδικασιών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 για τη λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π., την οποία θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος και η οποία θα διαμορφώσει την ανάλυση και τον σχεδιασμό του Πληροφοριακού Συστήματος που θα αναπτυχθεί.

Το αντικείμενο του έργου διαιρείται στις παρακάτω λειτουργικά διακριτές ενότητες, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια: α) Δημιουργία Μητρώου Φορέων για το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών και υλοποίηση διαδικασίας επικαιροποίησής του, β) Μελέτη και μοντελοποίηση της λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π, γ) Ανάλυση και σχεδιασμός του Πληροφοριακού Συστήματος και δ) Υλοποίηση και εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 79.950 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.