Ο Δήμος Καβάλας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο "Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας με Χρήση Δικτύων Υψηλών Ταχυτήτων στο Δήμο Καβάλας".

Ο Δ. Καβάλας έχει σαν στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών της.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την ανάπτυξη μίας Διαδραστικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (ΔΠΗΣ) που θα αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες των ΤΠΕ και θα συμβάλλει στην πιο ολοκληρωμένη συμμετοχή και επικοινωνία των πολιτών με τον Δήμο Καβάλας, ενδυναμώνοντας την τοπική κοινότητα. Το έργο στοχεύει στην προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση δικτύων υψηλών ταχυτήτων (wi-fi hot spots).

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 192, Μέτρο 4.2 “Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης”, Κατηγορία Πράξης 3: “Προώθηση της Ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών”, του Ε.Π. “ΚτΠ” και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 235.858 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.