Σε λειτουργία έχει τεθεί από τις αρχές της χρονιάς το νέο σύστημα λογισμικού "AroTRON Collections & Recoveries" της Attica Bank.

Η χρήση του συστήματος επιτρέπει την πλήρη διαχείριση των χαρτοφυλακίων σε καθυστέρηση, καλύπτοντας όλο το φάσμα των εργασιών, τόσο στη Λιανική και την Επιχειρηματική Τραπεζική καθώς και στο Leasing και Factoring. “Με την επιτυχή διαχείριση των χαρτοφυλακίων σε καθυστέρηση, επιτυγχάνεται η οργάνωση αυτοματοποιημένων ενεργειών, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η ορθολογική διαχείριση των εξασφαλίσεων, η αύξηση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Τράπεζας αναφορικά με την είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών, η γενικότερη ροή εργασιών αναφορικά με τη διαχείριση των σχέσεων με τους οφειλέτες και κυρίως η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της συνολικής εικόνας κάθε Πελάτη καθ’ όλη την πορεία της σχέσης του με την Τράπεζα”, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Η υλοποίηση του έργου έγινε από την Cententia.