Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπέγραψε συμβάσεις με τις εταιρείες Netscope Solutions, ACTA (Advanced Communications Testing Applications), SPECTRAtech, Space Hellas και Cosmos Business Systems για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Η προμήθεια της Netscope Solutions αφορά την Υποομάδα Γ3: Εξειδικευμένος Εξοπλισμός Εργ. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, αξίας 256.470 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η προμήθεια της ACTA την Υποομάδα Γ1: Εξειδικευμένος Εξοπλισμός Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού – Τμ. Προφορικής, αξίας 39.470 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η προμήθεια της SPECTRAtech την Υποομάδα Β: Οπτικοακουστικό Υλικό Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, αξίας 8.335 470 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η προμήθεια της Space Hellas αφορά Υπολογιστές Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, αξίας 7.701 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τέλος, η προμήθεια της Cosmos Business Systems αφορά την Oμάδα Α: Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές & Οθόνες – Υποομάδα Α1: Υπολογιστές Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης, Υποομάδα Α2: Υπολογιστές Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, Υποομάδα Α3: Υπολογιστές Τμήματος Οργάνωσης-Διοίκησης Επιχειρήσεων, Υποόμαδα Α4: Υπολογιστές Τμήματος Πληροφορικής, Υποομάδα Α5: Υπολογιστές Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Υποομάδα Α7: Υπολογιστές Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Ομάδα Β: Οπτικοακουστικό Υλικό, Υποομάδα Β1: Οπτικοακουστικό Υλικό Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης, Υποομάδα Β2: Οπτικοακουστικό Υλικό Τμήματος Οργάνωσης-Διοίκησης Επιχειρήσεων, Υποομάδα Β3: Οπτικοακουστικό Υλικό Τμήματος Πληροφορικής, αξίας 455.337,05 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.