Στην εκδήλωση με τίτλο "ICT 2010 – Digitally Driven", που διοργανώθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με τη Βελγική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΟΤΕ, από κοινού με τις μεγαλύτερες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της Ευρώπης, δεσμεύθηκε να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του ευρυζωνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί.

Συνολικά, οι εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή εξυπηρετούν 65 εκατομμύρια ευρυζωνικές γραμμές στην ΕΕ (72% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών στην ΕΕ). Η μείωση των Αερίων του Θερμοκηπίου που παράγονται από τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ψηφιακής Στρατηγικής της Ευρώπης, που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2010.