Η ένωση της εταιρείας Cyberce και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Φορ/κων & Τελ/κων Θεμάτων για το έργο "Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services)".

Το έργο περιλαμβάνει εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν την πιστοποίηση χρηστών ηλεκτρονικών συναλλαγών σε σχέση με υποδομή δημόσιου κλειδιού, την υποδομή διαλειτουργικότητας σχετική με τον έλεγχο οφειλών προς το Κράτος και την έκδοση και συναλλαγή με ηλεκτρονικά τιμολόγια. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 136.000 ευρώ  περιλαμβανομένου ΦΠΑ.