Σηµαντική αύξηση της λειτουργικής του κερδοφορίας το 2016 κατέγραψε ο Όµιλος INFORM, χάρη στο πρόγραµµα βελτίωσης της εσωτερικής αποδοτικότητας που εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου τα τελευταία έτη, καθώς και λόγω των νέων επενδύσεων, συνολικού ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, σε υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό ψηφιακών εκτυπώσεων και λογισµικό.

Αναλυτικά, οι πωλήσεις του Οµίλου το 2016 µειώθηκαν κατά 3,7% (62,5 εκατ. ευρώ έναντι  64,9 εκατ. ευρώ το 2016), μι μείωση που αντισταθµίστηκε εν μέρει από υψηλότερες πωλήσεις λόγω νέων έργων σε Ελλάδα και Ρουµανία στο δηµόσιο Τοµέα και στις Τηλεπικοινωνίες. Παρά τη µείωση των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου, αυξήθηκαν κατά 83,7% και (4,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το 2015).

Ο Όμιλος, με την ολοκλήρωση και της νέας επένδυσης συνολικού ύψους € 4,7 εκατ. σε υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό ψηφιακών εκτυπώσεων και λογισµικό, είναι σε θέση να προσφέρει τη δυνατότητα της άµεσης, εξατοµικευµένης και διαδραστικής πληροφόρησης, µε τον πιο αποτελεσµατικό και οικονοµικό τρόπο, παρουσιάζοντας καινοτόµες λύσεις για αποτελεσµατικότερη επικοινωνία, µε προϊόντα όπως DynamicStatements, CloudPrinting και eInvoicing.