Η ανάγκη για στενότερη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο των οργανισμών ανάπτυξης προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ, με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης, ήταν ένα από τα βασικά σημεία που τονίστηκαν στο διήμερο “ETSI workshop on Environmental Impact Assessment & Energy Efficiency”, που πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου αφορούν σε ενσύρματα δίκτυα, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συσκευών, καθώς και στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα, για τα οποία παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την εξασφάλιση ενεργειακής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με τα πορίσματα του συνεδρίου είναι απαραίτητη η αναγνώριση της ανάγκης για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του European Telecommunications Standards Institute (ETSI) και του παγκόσμιου Οργανισμού ανάπτυξης προτύπων ITU-T, για τον καθορισμό κοινής μεθοδολογίας προσδιορισμού της ενεργειακής απόδοσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, και ανάλυσης του κύκλου ζωής προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών στον χώρο των ΤΠΕ, ενώ για τα ενσύρματα δίκτυα και τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, κρίθηκε απαραίτητος ο καθορισμός κοινών μετρικών αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και απλοποίησης της μεθοδολογίας εκτίμησης και υπολογισμού των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.