Άνοδο κατά 75% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της MLS Πληροφορική το εννεάμηνο του 2008 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007 και ανήλθε σε 7.906.886 ευρώ έναντι 4.521.984 ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν αύξηση 60,26% και διαμορφώθηκαν σε 1.133.179 ευρώ από 707.075 ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30,82% και ανήλθαν σε 2.937.438 ευρώ έναντι 2.245.326 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Την ίδια περίοδο τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας παρουσίασαν άνοδο 57,3% και ανήλθαν σε 1.561.131 ευρώ από 992.457 ευρώ.

Η καθαρή θέση της MLS Πληροφορική διαμορφώνεται σε 12.810.393 ευρώ, διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, δείκτη άμεσης ρευστότητας 1,44, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της στις 30.9.2008 ανέρχονταν σε 724.206 ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι “οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης θα συνεχιστούν για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης (2008) και η MLS θα καταγράψει ρεκόρ κερδοφορίας και τζίρου”.