Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Centric Πολυμέσα στο εννεάμηνο του 2008 ανήλθε σε 422,72 εκατ. ευρώ έναντι ευρώ 27,28 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2007 με ουσιαστική τη συνεισφορά, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, του αναπτυσσόμενου τομέα διαδικτυακής ψυχαγωγίας που χαρακτηρίζεται από υψηλούς όγκους.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 11,56 εκατ. ευρώ έναντι 2,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 2,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 6,86 εκατ. ευρώ έναντι 732,56 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2007.

Σημειώνεται ότι από το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης στις Οικονομικές Καταστάσεις του ομίλου ενοποιούνται πλήρως και οι θυγατρικές εταιρείες του τομέα διαδικτυακής ψυχαγωγίας που εξαγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 (η κατά 100% θυγατρική SEE Sports του Joint Venture Partner της Sportingbet και η κατά 51% θυγατρική ECN Management).