Σε στελέχη της FTI Consulting ανέθεσαν οι αγγλικές δικαστικές αρχές τη διαχείριση της Globo, σε συνέχεια των αποκαλύψεων για παραποίηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας.

Πρόθεση των νέων διαχειριστών είναι να αξιολογήσουν άμεσα τη λειτουργία του ομίλου, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες στις υφιστάμενες δραστηριότητές του, αλλά και να πραγματοποιήσουν πλήρη έρευνα στις οικονομικές καταστάσεις, παίρνοντας υπό τον έλεγχό τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τα βιβλία της εταιρείας. Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Οι διαχειριστές θα υποβάλλουν εν ευθέτω χρόνο αίτηση για την ακύρωση διαπραγμάτευσης των μετοχών της Globo στην εναλλακτική αγορά AIM του Λονδίνου. Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι της εταιρείας, απάντησαν στις πρόσφατες κριτικές σχετικά με την ποιότητα ή και την ύπαρξη ακόμα των κύριων προϊόντων της εταιρείας, GO!Enterprise and GO!AppZone. Όπως αναφέρουν, έχουν εντοπίσει πολλές ανακρίβειες, παραπλανητικές αναφορές και παραποιήσεις της πραγματικότητας τόσο στην έκθεση του επενδυτικού οίκου, όσο και σε σχετικά δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικά φόρουμ επενδυτών.