Επηρεασμένα από την κρίση αλλά και από τα έξοδα αποζημίωσης αποχωρήσαντος προσωπικού εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το 1ο εξάμηνο που έληξε στις 31/12/2010 σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της CPI για το εξάμηνο 1/7/2010 – 31/12/2010, ανήλθε στα €10,4 εκατ. έναντι €11,4 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 8,9%, λόγω αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής, λόγω απαγκίστρωσης της Εταιρείας από υπηρεσίες χαμηλής κερδοφορίας και λόγω μείωσης της ζήτησης προϊόντων και αναβολής υλοποίησης projects από τους πελάτες της. Ταυτόχρονα τα έσοδα από Υπηρεσίες κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε €2,54 εκατ. αυξάνοντας την συμμετοχή τους στα συνολικά έσοδα της εταιρείας σε 24,3%  έναντι 23,8% κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε στο 22,3% έναντι του 26,3% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €112 χιλ. από €569 χιλ. κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, λόγω της επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από αποζημιώσεις αποχωρήσαντος προσωπικού και την μείωση του μικτού κέρδους. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε  ζημιά
€368 χιλ έναντι ζημιών € 225  χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 9,5% ανερχόμενες σε €4,28 εκατ. έναντι €4,73 εκατ. στις 30/6/2010, ενώ τα Ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου αυξήθηκαν κατά 7% ανερχόμενα σε € 498 χιλ. έναντι €465 χιλ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.