Αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασε η Hellas Online, τα οποία ανήλθαν σε 22,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, έναντι 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ στο πρώτο εξάμηνο ενισχύθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 42,4% σε 97,8 εκατ. ευρώ, χάρη, κυρίως, στην αύξηση της πελατειακής βάσης. Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ανερχόταν σε 335.826 πελάτες, που αντιστοιχούν σε 28% μερίδιο αγοράς και αποτελούν το 97% του συνολικού ευρυζωνικού πελατολογίου.

Οι αποσβέσεις ανήλθαν στα 35,5 εκατ. ευρώ, από 21,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, λόγω των αυξημένων επενδύσεων σε ιδιόκτητες υποδομές και του κόστους απόκτησης νέων πελατών. Οι ζημιές προ φόρων, παρά την αύξηση των αποσβέσεων, μειώθηκαν σε 18,4 εκατ. ευρώ, από 24,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009. Οι επενδύσεις του ομίλου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ανήλθαν σε 26,5 εκατ. ευρώ, ενώ έφτασαν συνολικά τα 310 εκατ. ευρώ από τις αρχές του 2006.