Η HP γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους, τo οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου 2010.

Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα $30,7 δισ., ενισχυμένα κατά 11,4% σε σχέση με πέρσι, γεγονός που οφείλεται και σε οφέλη από τη διαφορά ισοτιμιών, τα οποία εκτιμώνται σε 1%. Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα $0,75, από τα $0,69 του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Τα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα $1,08 από τα $0,92 της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Στο παραπάνω μέγεθος έχει υπολογιστεί και αρνητική επίδραση της τάξης των περίπου $0,02 ανά μετοχή, η οποία σχετίζεται με διαδικασία νομικού συμβιβασμού. Στα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές οικονομικά αποτελέσματα δεν περιλαμβάνονται μετά φόρων κόστη ύψους περίπου $0,33 ανά μετοχή και $0,23 ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2010 και 2009 αντίστοιχα. Τα παραπάνω κόστη σχετίζονται κυρίως με την απόσβεση εξαγορασθέντων ασώματων παγίων, δαπάνες αναδιάρθρωσης και δαπάνες που σχετίζονται με εξαγορές.