Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός που αφορά στο έργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης-κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών», για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στο να αναβαθμίσει τις δυνατότητες της ΓΓΠΠ και των λοιπών επιχειρησιακών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και επιχειρησιακών φορέων άλλων Υπουργείων, στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, στην υποστήριξη του πανευρωπαϊκού αριθμού κλήσεων έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και στην απόκτηση ενός νέου μέσου για την αποστολή μαζικών προειδοποιητικών μηνυμάτων προς το κοινό.

Είναι σαφής η ανάγκη για διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αξιόπιστης υποδομής που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις σημερινές, αλλά και μελλοντικές απαιτήσεις για την πρόσβαση του κοινού σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η χρονική προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 4 Ιανουαρίου 2012. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7.136.480 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.