Η Άκτις ΑΤΕ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση για το έργο "Σύστημα Πληροφόρησης Χρηστών Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης – Προμήθεια, Εγκατάσταση Και Δοκιμή Εξοπλισμού".

Το αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση Ευφυούς Συγκοινωνιακού Συστήματος που θα έχει σαν βασικό στόχο την πληροφόρηση των χρηστών της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης καθώς και την πληροφόρηση των πολιτών μέσα από το Διαδίκτυο (Internet) είτε από Η/Υ είτε με πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο.

Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί μέσα από δύο υποέργα. Το υποέργο 1 με τίτλο “Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών – Ενοποίηση συστήματος” συμβασιοποιήθηκε το Μάρτιο του 2007 στην ένωση Τριάς –  Delcan International και αφορά σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης / προσαρμογής λογισμικού και εφαρμογών, καταχώρησης δεδομένων και ενοποίησης του συστήματος. Το υποέργο 2 με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμή εξοπλισμού» που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή όλων των εξοπλισμών, του Κέντρου Ελέγχου, των σχετικών υποσυστημάτων και των επικοινωνιών του συστήματος.