Η Άποψη ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για λογαριασμό του δήμου Ηλιούπολης με τίτλο "Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης".

Ο στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εγκατάσταση ενός συνόλου υποδομών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες και τους επισκέπτες του δήμου να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιοχή. Το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στο ευρύτερο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης: Υποδομές Κοινωνίας της Πληροφορίας στον τομέα των Επικοινωνιών του Μέτρου 4.2 του Ε.Π ΚτΠ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Υπενθυμίζεται πως εκτός από την Άποψη, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Ανκο, 2) Data Concept, 3) Globitel, 4) Globo, 5) Quality & Reliability και 6) Space Hellas. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 316.540 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.