Η ένωση εταιρειών Αλγόριθμος - ΑΤΕΣΕ - Επιστημονικές Επιχειρήσεις ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας με τίτλο "Προμήθεια και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Νομαρχίας Ευρυτανίας".

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια/ανάπτυξη, εγκατάσταση, και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αισθητήρων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο της Νομαρχίας Ευρυτανίας, την προμήθεια LED VMS (Variable Message Signs) Πινακίδων, την παραμετροποίηση και ολοκλήρωση (integration) του πληροφοριακού συστήματος του Κέντρου Ελέγχου του Συστήματος που θα εγκατασταθεί στη Νομαρχία Ευρυτανία, την ανάπτυξη του Δικτυακού Τόπου ενημέρωσης Κοινού, τη συντήρηση του συστήματος και του δικτυακού τόπου για δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων καθώς και την Εκπαίδευση των χρηστών στην διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ενημέρωση των πολιτών (εργαζομένων, επισκεπτών, διερχόμενων) για την κατάσταση του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου καθώς και η ενημέρωση της Νομαρχίας σχετικά με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες για τον συντονισμό των ειδικών συνεργείων αυτής και της Δ.Ε.ΣΕ., τα οποία είναι επιφορτισμένα με την διατήρηση της καλής κατάστασης του δικτύου (καθαρισμό από χιόνι, στρώσιμο αλατιού το χειμώνα, κλπ.). Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 142, Μέτρο 2.4 “Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ενέργειες”, του Ε.Π.της ΚτΠ. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 464.999 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.