Στην ένωση εταιρειών ΕΚΥΤ – Isosoft – Πρίσμα Ηλεκτρονικά κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το έργο: «Ανάπτυξη συστήματος ασφαλούς δικτυακής ψηφοφορίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ», στο πλαίσιο του υποέργου: «Σύστημα ασφαλούς δικτυακής ψηφοφορίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ». Η αξία του έργου ανέρχεται συνολικά σε 47.200 ευρώ και στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Παλμός Ανάλυσις.