Το Εθνικό Κτηματολόγιο Και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ ΑΕ) προχώρησε στην διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης με την ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems και Δυναμική Πληροφορική», μετά την κατακύρωση του έργου «Ανάπτυξη Υποδομής Ασφάλειας και Εξοπλισμού Αποθήκευσης Δεδομένων της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.».

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού (υλικό / λογισμικό) και υπηρεσιών, με σκοπό αφ’ ενός τη μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας των πολύπλοκων υποδομών του κέντρου δεδομένων, του εφεδρικού κέντρου ( DR), του εσωτερικού δικτύου και των απομακρυσμένων γραφείων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., με απώτερο στόχο την αποτροπή επιθέσεων ασφαλείας και τη διαρροή δεδομένων και αφ’ ετέρου την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών αυξημένης πρόσβασης για επαγγελματίες και φορείς με την προμήθεια διατάξεων ισχυρής ταυτοποίησης.

Πλέον αυτής της προμήθειας, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων για την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων, ώστε η ΕΚΧΑ ΑΕ να δύναται να διαχειριστεί με βέλτιστο τρόπο αρχεία με χαρακτηριστικά μεγάλου μεγέθους, για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών σε επαγγελματίες και φορείς, καθώς και τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 5.045.898,39 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ στον διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συμμετείχε και η ένωση εταιρειών «Unisystems-Space Hellas».