Το Υπουργείο Οικονομικών ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών “Intrasoft International-UniSystems” τη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Έργου «TAXISNET: Εξοπλισμός –Κέντρο Δεδομένων Γ.Γ.Π.Σ.».

Το συνολικό ετήσιο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 198.282 ευρώ και περιλαμβάνει τόσο την προληπτική-τεχνική υποστήριξη, όσο και την επανορθωτική (κατασταλτική) συντήρηση, η οποία γίνεται σε κάθε περίπτωση βλάβης.