Η ένωση εταιρειών Logotech - Alternative A.R.S. - Planet αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Παρακολούθηση της Εξέλιξης των Θεμάτων που αφορούν στις Ειδικότητες Έρευνας & Τεχνολογίας και στην πορεία του Τομέα Έρευνας & Τεχνολογίας στην Ελλάδα" του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το έργο στοχεύει στην εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών Ε&Τ σε πανελλαδική βάση και τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, των προβλημάτων και των προοπτικών των Ε&Τ Ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων (ΕΠΕΤΕ).

Στον διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορά ακόμη 4 εταιρείες. Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 458 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ.