Η ένωση των εταιρειών ΤΕΚΜΩΡ και EXIS υπέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων για το έργο "Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συστημάτων Γνώσης και Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου σε νησιά του Νομού Κυκλάδων".

Το έργο αφορά τη δημιουργία συστημάτων γνώσης σε επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας του Νομού για τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των τοπικών επιχειρήσεων.

Τα συστήματα γνώσης αποτελούν μια καινοτόμο πρακτική που αφορά την παροχή βασικών, αλλά και εξειδικευμένων οδηγιών διεκπεραίωσης κρίσιμων επιχειρηματικών διαδικασιών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας ενός επιχειρηματικού κλάδου.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελέσει ένα αναπόσπαστο επιχειρηματικό εργαλείο των τοπικών επιχειρήσεων στον καθορισμό επιχειρησιακού σχεδίου συνολικά για τον Νομό, αλλά και για τα έξι από τα νησιά του. Η προβολή του υλικού θα προχωρήσει με διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων μέσω του portal του Επιμελητηρίου.

Υπεργολάβος του έργου θα είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός IST Studies. Στον διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορά και τρεις ακόμη ενώσεις εταιρειών. Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 450 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.