Η ένωση των εταιρειών Deloitte - Ρεμάκο - Πλέγμα υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" για το έργο "Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των πράξεων του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" (ΚτΠ) - προαίρεση".

Ο Ανάδοχος του έργου ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) θα παρέχει τεχνική βοήθεια και υποστήριξη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εργασιών για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και το κλείσιμο τόσο των έργων του Ε.Π. “ΚτΠ” όσο και του συνολικού επιχειρησιακού προγράμματος και της επιτυχούς ολοκλήρωσής του.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 31 Ιανουαρίου του 2006. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1.725.757 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.