Στην ένωση εταιρειών DOTSOFT Α.Ε- COMITECH Α.Ε κατακυρώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του Δήμου Έδεσσας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ» του έργου “WATER.NET (Water Protection Thematic Park Actions)“», με σύνολο προϋπολογισμό 143.089,43 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.