Η ένωση εταιρειών SDC - Cosmos - Satways ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την ανάπτυξη του έργου "Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισμού στην κωμόπολη Αρχάνες του Δήμου Αρχανών της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης, με την ονομασία έξυπνος οικισμός Δήμου Αρχανών: e-Archanes".

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δημιουργία ενός “Έξυπνου Οικισμού” (e-Archanes) στο Δήμο Αρχανών της Περιφέρειας Κρήτης. Βασικός σκοπός του Έργου είναι να συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών που διαμένουν, δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται τον Δήμο Αρχανών, να τους εξοικειώσει με τις νέες τεχνολογίες, προσφέροντας μέσω των ΤΠΕ αφενός βελτιωμένες ποιοτικά υπάρχουσες υπηρεσίες, αφετέρου νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίζουν τόσο την καθημερινότητα όσο και το επαγγελματικό έργο των πολιτών. Τα αποτελέσματα του Έργου θα αποτελέσουν πρότυπο καλής πρακτικής για τη μελλοντική εγκατάσταση αντίστοιχων υποδομών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και σε άλλους Δήμους της Κρήτης. Για την ανάπτυξη του ενσύρματου τμήματος των τεχνολογικών υποδομών θα αξιοποιηθεί, κατά το δυνατόν, το υπάρχον υπόγειο δίκτυο τηλεόρασης του Δήμου Αρχανών, συνολικού μήκους πλέον των 10 χλμ. το οποίο εξυπηρετεί περίπου 900 κατοικίες στον παραδοσιακό οικισμό των Άνω Αρχανών, θα δημιουργηθούν επίσης νέες ενσύρματες και ασύρματες υποδομές.

Οι υπηρεσίες, ανάλογα με το περιεχόμενο και τη φύση τους, θα μπορούν να παρέχονται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (Web), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (π.χ., SMS, MMS). Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών είναι η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η δυνατότητα να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους στοιχεία και πληροφορίες, έτσι ώστε να δημιουργείται ένας συνεκτικός ιστός αλληλοσυμπληρούμενων και αλληλοϋποστηριζόμενων υπηρεσιών και όχι απλά ένα σύνολο από μεμονωμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Υπενθυμίζεται πως εκτός της εν λόγω ένωσης, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές η ένωση Data Concept -Space Hellas και η εταιρεία Globitel. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.980.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.